Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o tym, że:

1) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;

2) Administratorem moich danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, jest Różalski Sp. z o.o. z siedzibą 42-215 Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 73/70, adres e-mail: kontakt@lukaszrozalski.com;

3) Administrator przetwarza wyłącznie dane zawarte w formularzu kontaktowym;

4) przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane, zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

5) przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez okreswymagany obowiązującymi przepisami, jednak nie dłużej niż jest to konieczne;

6) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym osobom, czy podmiotom oprócz podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Podane przeze mnie dane
osobowe, poza celem wskazanym w pkt. 4 Klauzuli Informacyjnej nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym nieuprawnionym do tego podmiotom. Ewentualne przekazanie danych
osobowych będzie wynikało wyłącznie z przyczyn uzasadnionych przez Administratora i zgodnie z art. 28 oraz art. 30 RODO i będzie odbywało się na podstawie Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator zapewnia, że dokonując powierzenia danych osobowych będzie korzystał wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą ;

7) W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych firmy zewnętrzne, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO;

8) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby udzielenia odpowiedzi zawartej w formularzu kontaktowym nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

9) przysługuje mi prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, mam prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy RODO.Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119.1, z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. z 2019 roku poz. 730).